You are here:

Forskningscenter CIRRO

Dansk introduktion

CIRRO er forkortelsen for "Dansk Center for Interventionel Radioterapi". Centeret er under ledelse af professor Jens Overgaard og professor Cai Grau, Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og vil fungere som en national platform for forskning i brugen af radioterapi til behandling af kræftpatienter og er et samarbejde mellem alle danske kræftafdelinger, som giver strålebehandling (Ålborg, Århus, Vejle, Odense, Herlev og Rigshospitalet), samt Stråleforskningsafdelingen DTU Nutech.

For de fleste af de kræftpatienter, der ikke kan kurerers med kirurgi alene, er strålebehandling det mest effektive behandlingstilbud, der kan gives. Der er dog stor individuel forskel på, hvordan den enkelte patient reagerer på forskellige former for strålebehandling, dels med hensyn til tumorkontrol, men også med hensyn til risikoen for at udvikle normalvævsskader som følge af behandlingen. Der er i de senere år sket store fremskridt i forståelsen af hvilke faktorer, der ligger til grund for disse individuelle forskelle. Samtidig er der sket en række markante teknologiske udviklinger bl.a. i retning af langt mere præcise måder at levere strålebehandlingen på.
Formålet er på kort og lang sigt at forbedre denne behandling, og det vil foregå gennem udviklingsprojekter indenfor såvel biologi og billeddiagnostik som selve strålebehandlingsteknikken. Projektet vil således studere individuel variation i strålefølsomhed af såvel svulster som kritiske normale væv, metoder til at forbedre billeddiagnostisk fremstilling af svulster, så man bedre kan definere og afgrænse disse, samt metoder til på den mest skånsomme, men samtidig præcise måde at bestråle disse svulster med optimale strålebehandlingsteknikker. Udover de åbenlyse fordele for patienterne, forventes det også, at projektet vil kunne lede til en mere optimal udnyttelse af de ressourcer, der bruges på strålebehandlinger.
Projektet vil således kombinere den nyeste biologiske viden om både normalt væv og tumorer (specielt omkring de forskelle, der kan være fra patient til patient), med state-of-the-art stråleteknologi (f.eks. billedvejledt, intensitetsmoduleret strålebehandling), med det formål at individualisere strålebehandlingen, hvorved der kan opnås en bedre tumorkontrol samtidig med at behandlingen gøres mere skånsom.
Projektet vil angribe problemstillingerne ved at udvikle de nødvendige biologiske, fysiske og kliniske metoder, og afprøve effekten heraf i en relateret serie af kliniske behandlingsprotokoller. Projektet har etableret samarbejdsrelationer til en række af de førende internationale institutioner inden for området, således at danske ph.d. studerende og andre forskere gennem udstationering i disse inspirerende forskningsmiljøer kan tilegne sig viden og skabe netværksforbindelser på højeste internationale niveau. Derved får man ikke blot gode forskningsprojekter, men der skabes også afsæt til den kommende generation af danske forskere på området.